Organizational structure
 
Organizational structure
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
อดีตผู้บังคับบัญชา กปพ.สบ.ทอ.
หัวหน้ากองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
น.อ.หญิง นงลักษณ์ สุขณียุทธ   19 มี.ค. 29 – 30 ก.ย.31 
น.อ. สิทธิชัย จินดาอินทร์  1 ต.ค. 31 – 30 ก.ย.33 
น.อ.หญิง ขจี อินทขันตี  1 ต.ค. 33 – 30 ก.ย.35 
น.อ. ทิวา ธำรงเวชช  1 ต.ค.37 – 30 ก.ย.40 
น.อ.หญิง พัชรรินทร์ เอี่ยมสำอาง1 ต.ค. 40 – 30 ก.ย.41 
น.อ. ประโยชน์ ปานสกุล  1 ต.ค. 41 – 30 ก.ย.46 
น.อ.ศักดิ์พินิต  พร้อมเทพ   1 ต.ค. 46- 30 ก.ย.48 
น.อ.หญิง ยุพดี คูหา     1 ต.ค. 48 – 30 ก.ย.49 
น.อ.ไพฑูรย์ ไล้เลิศ 1 ต.ค. 33 – 31 มี.ค..52 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        
ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
น.อ. สุธน จันกระทึก1 เม.ย. 52 – 30 ก.ย. 52
น.อ.หญิง จิราภรณ์ ศรีศิล1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 54
น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 60
น.อ.สหกรม  นาคประดิษฐ์1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
น.อ.ณัฐวุฒิ  อจลบุญ 1 ต.ค. 61 –  ปัจจุบัน