PUBLICATION

รู้หรือไม่ว่ากองทัพอากาศสามารถผลิตเครื่องบินขึ้นใช้เองได้?

วันที่ ๕ เมษายน ๒๔๗๐ นายพันโท หลวงเวชยันตรังสฤษฏ์ (ต่อมาคือ พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก) ได้ออกแบบสร้างเครื่องบินแบบใหม่ ได้สำเร็จ และนำขึ้นทดลองบินโดย นายร้อยเอก จ่าง นิตินันทน์ เสร็จการทดลองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๐ ใช้การได้เรียบร้อย เครื่องบินแบบใหม่นี้ ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อว่า “เครื่องบินบริพัตร” ถือเป็นเครื่องบิน แบบแรกที่ออกแบบและสร้างเองโดยคนไทย

และในปัจจุบันกองทัพอากาศยังคงสร้างเครื่องบินเพื่อการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองโดยเป็นเครื่องบินต้นแบบ
สำเร็จเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2455 โดยให้ชื่อว่า “เครื่องบินกองทัพอากาศ แบบที่ ๖”


รู้หรือไม่ว่า ใครเป็นผู้ที่ได้นั่งเครื่องบินเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย?

นายพลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ และนายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ เป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นนั่งเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินในประเทศไทย

โดยเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๓ นายชาร์ล ว็อง แด็ง บอร์น นักบินชาวเบลเยี่ยม ได้นำเครื่องบินปีก ๒ ชั้น แบบอองรี ฟาร์ม็อง ๔ มาแสดงการบินให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรกที่บริเวณสนาม ราชกรีฑาสโมสร (สนามม้าสระปทุม)

การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุกองทัพอากาศ

ขั้นตอน1 ทำความสะอาดหนังสือ

ขั้นตอน2 ซ่อมแซมหนังสือ