Contact Us 

 
 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
โทรศัพท์
02-351-6158, 02-534-1853,
02-534-1764
โทรสาร
02-534-1853
 
แนะนำติชม 

 
 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถส่งข้อแนะนำเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ มายังผู้บริหารของหน่วยงานโดยตรง
เพื่อให้เกิดการรับทราบ และแก้ไขปัญหา

 

ทุกๆ คำแนะนำติชม และข้อร้องเรียนของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ให้ดีที่สุด

 

 
Send us a message